ea battle for middle earth 2 patch 1.06

Namísto strategie podle filmu udlali pouze strategii zasazenou do svta Stedozem, nijak neomezenou jakmikoliv píbhy, scénái i postavami.
Trochu by se dali pipodobnit k Zergm.
Author: Electronic Arts, created: 10/4/2006, updated: 10/4/2006, downloads: User Rating, related Downloads.
EA ho kvli tomu ve finálním produktu umouje manuáln aktivovat i deaktivovat.
V Electronic Arts jsou to ale liky podité a zaali dlat pokraování, které vlastn není ádnm pokraováním.Pokud se rozhodnete pro pipravené mise, urit neprohloupíte, ale já je nepovauji za nejsilnjí ást hry.Hra u je pak prakticky rozhodnutá a proto se proti One Ring ada hrá ohradila.Pro efekt, krom ohromného mnoství jednotek pohybující se po windows xp home key changer map, dlá bitvy jet úasnjí zvuk.Po njaké té hodin hraní jsem proto radji peskoil do klasického skirmishe, abych si to rozdal s nkolika AI hrái a mohl si vyzkouet budování základny a skutenou strategii.Hrát toti mete pouze za dv strany a to za Dobro a za Zlo.Piblíit si mete na své jednotky opravdu blízko, jene oddálit od nich u tak pkn nejde.
The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth 2 - Patch.06.
Napíklad zlobr vrhající kameny má na sob gat siln pipomínající ty, které nosí Millerv Krteek.
Ve skirmish módu jet pekvapí prvek One Ring, kter se stal kontroverzní vlastností hry jet ped jejím uvedením.
Tvrci toti zaloili získávání surovin na budovách, které od sebe musejí bt v urité vzdálenosti, jinak jejich produkce jede mnohem pomaleji.Jeliko u se píbh nedrí a ani neme dret knihy, nemá celé to divadlo takovou ávu.V jednotlivch sektorech lze i stavt (jednu nebo dv budovy vytváet jednotky atd.Na vbr jsou jet tyto frakce: Isengard, Men, Elves, Mordor a Dwarves.Popravd eeno není The Battle for Middle-earth II vlastn ádnm velkm pekvapením, protoe u podle beta verze, kterou jsme mli monost hrát, nám bylo jasné, e to bude hit.S., a dodavatelé, profimedia, Reuters, TK,.Urit si ada z vás vzpomene na hry, v nich se dalo hrát na map rozdlené do nkolika sektor (napíklad v preview.Jeliko je vak tato gamesa RTS klasického konceptu, vtina hrá se stejn jako já vrhne ihned k druhé poloce, která po rozkliknutí odhalí nabídku mnohem zajímavjí.