game avatar z207 happy new year

Tr li: -Ngi chi mun ch to trangb có th n tìm Th rèn thn bí ti làng Sn Nam - Mi món trang b khi ch to syêu cu nhng loi nguyên liu khác nhau.
Tng thuc tính trang b sau khi khóa.
Làm sao hp thành c nguyên liu cp cao hn?
iu kin slam dunk episode 6 sub indo óng du: k trang b cha óng du, áp dng i vi các trang b không phi ch to mà thành.
có th thng cp trang b phi là trang b Hoàn m, và cp trang b t 35 tr i mi có th tin hành thng.Tr li: -Tính nng này ch áp dng i vi trang b c.Làm sao có th s dng chc nng khóa trang b?Tr li: Khách hàng s dng chc nng hp thành trong th rèn.Ngi chi vào hành trang chn món trang b mun khóa và chn chc nng óng.C nng óng du và óngdu li làm gì?11.Làm th nào sa thuc tính trang b?Sau ó bn vào hành trang ca mình và chn s dng vé vào khu.Ch thì ngi chi cn thc hin nhng gì?

Và làm th nào có th có c nguyên liu?
Sau ó vào hành trang và s dng cuc thng hoc cuc.iu kin óng du li: trang bã khóa, óng du không phi tên bn thân.Các nguyên liu trog game kpah là gì?Không b rt ra ngoài khi nhân vt b cht.Gii quyt vn n trên ngi chi có th s dng tính nng Thng cp trang.Tr li: -Ngi chi vào hành trang chn món trang b mun khóa và chn chc nng óng.Tr li: -iu kin: trang b ã khóa, óng du bn thân và có thuc tính.Ng cp trang b là gì?Tùy vào ng cp nguyên liu s sinh ra ng cp ca thuc tính cao hay thp.