nitro pdf professional 8 full vn-zoom

In các trang cá nhân, nhân rng.
Tích hp vi Outlook: Lu tr các tp tin quan trng vi plugin Microsoft Outlook, chuyn i email, các tp tind dính kèm thm chí toàn b các th mc email sang file PDF.
Tr li kin phn hi t nhng ngi khác, hoc xem, cng c, t chc và tóm tt kin nhn xét, tt c t mt a im duy nht.
S dng các chng nhn và mã hóa: Mã hóa tiêu chun AES 256 bit ca Nitro Pro rt mnh.
Trc quan S dng Nitro PDF chuyên nghip ca các công c cho kin thêm ghi chú, phn hi vn bn, v markups và nhiu.Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster processor RAM: 512 MB system memory (1 GB recommended) Display: 1024x768 screen resolution Installer size: 43 MB Installation footprint: 163 MB Available space: Up to 520 MB of available hard drive space Installation Footprint: 200 MB Microsoft Office 2003.Bn có th chnh sa PDF bng các thao tác vn bn, thay i phông ch, và tùy bin.Tìm kim nâng cao, to ch mc tp tin hình thc.Xác nh khong cách trong các bn thit k, bn v, và các file thit k nh CAD trc khi in chúng.Nitro PDF Professional Full Tam indir.To s nht quán trong c tài liu ca bn bng cách chèn các tiêu, footers, watermarks, ánh s trang và nhiu.T sa li chính t nh và cp come fly with me episode 1 nht hoc loi b các vn bn, vi nhim v chnh sa hình nh nh chèn, thay th, ct xén, thay i kích thc và downsampling, Nitro PDF Professional làm cho nó d dàng làm cho phút.Công c chnh sa trang cho phép bn chèn, trích xut, xoay các trang riêng bit, cng nh sao chép, chnh sa vn bn t PDF sang Word và các file MS Office khác.Tng thích vi Acrobat và các chng trình ph bin khác.To các tài liu nh dng PDF/A-1b tiêu chun ISO 19005-1 vi Nitro s bo tn s xut hin cng nh truy cp n các tp tin in t.Ngoài vic cung cp các tính nng c bn chc nng to lp PDF t ng, mnh m vi chi phí cc thp Nitropdfprofessional còn bao gm hàng lot các chc nng PDF hàng u, m ra nhng chân tri mi cho nhng ngi dùng.
Chnh sa các thuc tính tài liu và ti u hóa PDF phân phi, to ra ánh bóng, sn sàng nhn các tp tin PDF.
MS Office và nhiu nh dng khác: Bin file PDF thành các tp tin MS Office có th chnh sa bao gm: Word, Excel, PowerPoint, và vn duy trì các thuc tính ca bn gc trên bn chuyn i, bao gm: phông ch, hình.Cu hình vi các thông.Giao din ngi dùng ci tin: gn gi vi ngi dùng Office 2016 vi giao hack za gta san andreas multiplayer din mi theo phong cách Office 2016.Thêm chú thích (a) nhn mnh các vn bn, v bút chì, sa cha / nhóm kin.Nitro Pro là mt công c to file PDF trc quan và d dàng.