registry tuneup utilities 2013

V inovované verzi TuneUp Utilities 2013 najdete.
Optimalizace systému pi kadém startu: pehled o stavu systému pi kadém pihláení a nabídka eení pro zvení jeho vkonu.
Snadné a rychlé eení problém: vasná detekce a oprava chyb na pevném disku, redukce bnch chyb systému, identifikace dvod chyb aplikací a nabídka eení, oprava smazanch nebo pokozench soubor.
Contact us, help, usage policy, downloads, doodles.Dalí uitené nástroje: TuneUp System Information (poskytuje vyerpávající informace o stavu systému TuneUp Process cloud security and privacy ebook Manager (monitor vkonu vaeho PC TuneUp Registry Editor (pokroil editor registru TuneUp Shredder (skartova dvrnch dat).TuneUp Disk Cleaner 2013 je základním nástrojem pro spolehliv a bezpen operaní systém.TuneUp Browser Cleaner 2013 jako dalí novinka v balíku TuneUp Utilities 2013 zajistí pohodlnou práci s internetovmi prohlíei.Ten obstará optimalizaci poítae, dokáe zvit vkon, proistí asphalt 6 3d game harddisk i systémové registry, pome s adou bnch problém.Details, torrent Infos, torrent Files eMule Infos, apple Infos, one Click.Zvení vkonu PC: optimalizace vyuití kmplayer new version 2014 windows 8 64 bit systémovch prostedk, defragmentace disku, kontrola program automaticky spoutnch pi startu, defragmentace a oprava registru.WinRAR.30 cena: 781 K, populární program pro tvorbu a tení komprimovanch archív soubor.Okamit zvyuje rychlost aktivn pouívanch program tak, e brání programm na pozadí, aby pohlcovaly velkou ást vkonu procesoru.Zajiuje tak vyí bezpenost poítae a eliminuje chyby pi otevírání novch stránek.
GZ, BZ2 a 2, ACE, UUE, JAR, ISO (ISO9660 - CD image.
Oznámit nefunkní odkaz nebo novou verzi.
45.759.642 peers (32.307.117 seeders.411.127 leechers).517.312 torrents.
Voliteln mete uvést i platn odkaz nebo íslo nové verze.TuneUp Disk Cleaner 2013 spolehliv odstrauje data a ze 150 rznch program.To ve spolu se sníením spoteby energie.Umístte naí ikonku s odkazem na tento web na vae stránky).Tag Cloud, follow TPB on Twitter, follow TPB on Facebook 421.811 registered users Last updated 12:30:00.Staí nkolik kliknutí myi, aby smazal nepotebná data a soubory, které zbyten zatují poíta, ubírají místo na disku a sniují vkon.Uitenm nástrojem a novinkou pro rok 2013.Nastavení systému pesn dle vaich pedstav: centralizovan pístup k více ne 400 polokám pro nastavení vaeho systému, úprava vzhledu uivatelského prostedí.Komfortní a rychl stroj oceníte vdy.( sk, pl ) - internetov obchod spolenosti, mokry Systems ( sk, pl ) s programy v elektronické podob.